V návaznosti na podanou žádost o dílčí upřesnění návrhu Rámcové smlouvy, článku 5. „Realizace účelu smlouvy a dílčího plnění“, bylo rozhodnuto o prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek k veřejné zakázce.

Zadavatel nově stanovuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 06. 2021, do 12:00 hodin.

Úplné znění výzvy k podání nabídek je k dispozici zde.

 

-ab-