Účelem ČTA je sdružovat sportovní oddíly, kluby, tělovýchovné kolektivy, spolky a jiná uskupení sportovních oddílů, obchodní společnosti a další právnické a fyzické osoby.

Členem ČTA se může stát jakákoliv právnická osoba splňující podmínky, bez ohledu na místo svého sídla, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov.

Členem ČTA může být pouze spolek či jiná právnická osoba, která je založena za účelem provozování organizovaného sportu svých členů (sportovní klub), jejímiž členy jsou členové ČTA, které jsou fyzickými osobami nebo sdružuje spolky či jiné právnické osoby (sportovní kluby) na oblastní úrovni.

Členství právnické osoby vzniká schválením členství Radou, a to na základě řádně vyplněné písemné přihlášky či elektronické přihlášky v IS ČTA.

Podmínkou vzniku členství právnické osoby je předložení úplného znění stanov či jiných obdobných zakladatelských dokumentů a doložení jmen členů svých statutárních orgánů, jakož i skutečností, na jejichž základě jsou statutární orgány oprávněny jejich jménem jednat.

Členové, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni předkládat ČTA i veškeré změny dokumentů, jakož i informovat ČTA o změnách členů svých statutárních orgánů. Tito členové zároveň souhlasí s tím, aby ČTA uveřejnila dokumenty a jména členů jejich statutárních orgánů.

Postup registrace právnické osoby (klubu) jako člena ČTA naleznete zde.

Hlasovací práva na valné hromadě ČTA mají členové, kteří jsou právnickými osobami, mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání pozvánek na příslušnou valnou hromadu zaplaceny členské příspěvky na aktuální kalendářní rok i roky předcházející a jsou členy ČTA nejméně po dobu 6 měsíců. Každý takový člen má jeden hlas.

Členské příspěvky
Členové ČTA, kteří mají uhrazen členský příspěvek, mají právo využívat služeb poskytovaných ČTA nebo prostřednictvím České triatlonové společnosti, s.r.o. a dalších smluvních partnerů, jakož i využívat dalších výhod, které ČTA zajišťuje svým členům při nákupu určitého zboží a vybraných služeb.

Aktuální výhody při úhradě členského příspěvku ČTA:

  • Snížené startovné na závodech ČTA.
  • Sleva 50 % při nákupu fotografií ze závodů ČTA.
  • Sleva 20 % při nákupu na e-shopu triatlon.cz.
  • Kooperace při přihlašování na mezinárodní závody.
  • Možnost zúčastnit se školení pořádaných ČTA (např. kurz trenéra).
  • Slevy u našich partnerů (ATEX sleva 10 %).

Členové ČTA mohou také využít úrazové pojištění. Pojištěnými osobami jsou všechny subjekty sdružené v České unii sportu a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce). Pojištění je platné po celém světě.

Výši členských příspěvků a poplatků a další informace k nim naleznete v dokumentu „Příspěvky a poplatky České triatlonové asociace.“

Stanovy a další dokumenty ČTA
Každý člen je povinen dodržovat Stanovy, řídit se dokumenty ČTA závaznými pro členy, chránit zájmy ČTA a její majetek. Členové jsou povinni dodržovat předpisy, směrnice, licenční řád, přestupní řád, technické normy a pravidla soutěží vydávaná ČTA.

Fyzické osoby
Informace jak zaregistrovat fyzickou osobu jako člena ČTA naleznete zde.

Přílohy