Aktualizováno 24. 4. 2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a platné legislativy České republiky, Vás informujeme, že Česká triatlonová asociace, z.s., Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, IČ: 44851782 (dále jen „Správce“ nebo „ČTA“), jsme povinni na základě § 3e odst. 2 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat Vaše:

·        jméno a příjmení,

·        datum narození,

·        rodné číslo,

·        adresu místa pobytu,

·        příp. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

·        telefonní číslo,

·        e-mailovou adresu.

(dále také jako „Osobní údaje“)

Veškeré tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Osobní údaje Správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněného registračního formuláře ať už elektronickou registrací nebo papírovou registrací.

Správce je oprávněn předávat Vaše osobní údaje těmto třetím stranám:

•      Národní sportovní agentuře, se sídlem Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha 9, IČ: 07460121, (dále jen NSA);

•      České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 160 17 Praha, IČ: 00469548,
(dále společně jen „ČUS”);

•      Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, IČ: 48546607, (dále společně jen „ČOV”);

•      příslušným orgánům státní správy a samosprávy, především Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále společně jen MŠMT); Antidopingovému výboru (dále společně jen ADV ČR);

•      World Triathlon (dále jen „WT”) a European Triathlon Union (dále jen „ET”);

•      a dalším subjektům v souvislosti s Vaší sportovní činností (např. Sokol, Orel, Česká asociace univerzitního sportu, Asociace školních sportovních klubů atp.),

a to za účelem:

•      vedení evidence členské základny ČTA na základě směrnic ČTA a s tím souvisejícími činnostmi,

•      identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod.,

•      žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Informujeme Vás, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemůžete stát registrovaným členem ČTA.

Dále Vás informujeme, že Správce může zpracovávat: fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky, a to za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích, médiích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.) a prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech, a to především v souvislosti s propagací činnosti Správce, jeho členů a marketingových partnerů Správce za účelem získání prostředků pro činnost Správce a podpory členů ČTA. Právním základem zpracování pro výše uvedené účely je oprávněný zájem Správce na základě čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení.

Dále Správce zpracovává fakturační a transakční údaje; jedná se zejména o informace uvedené na fakturách a jiných daňových dokladech, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách v souvislosti s činností Správce. Tyto údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení, kdy zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce (např. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další platná legislativa České republiky).

V souvislosti s návštěvou internetových stránek Správce – https://triatlon.cz a https://cts.triatlon.cz může docházet ke zpracování online identifikátorů, jako např. cookie ID, IP adresa, typ internetového prohlížeče apod. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím technologie umístěné na internetových stránkách Správce. Bližší informace naleznete na stránce „Informace o cookies“:

https://triatlon.cz/zasady-cookies-eu/https://cts.triatlon.cz/zasady-cookies

Na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou výše uvedené osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu Vaší evidence Správcem a dále 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován/a.

Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 15 let od jejich získání.

Online identifikátory budou zpracovávány po dobu maximálně 13 měsíců.

Prosím, vezměte na vědomí, že v souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů, máte následující práva:

•      právo na přístup (dle čl. 15 Nařízení) – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů;

•      právo na opravu (dle čl. 16 Nařízení) – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme;

•      právo na výmaz (neboli „právo být zapomenut“, dle čl. 17 Nařízení) – můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a.       osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b.       odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

c.       vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

d.       Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e.       Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f.        Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

•      právo na omezení zpracování (dle čl. 18 Nařízení) – můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a.       popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b.       zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

c.       Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d.       vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

•      právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 Nařízení) – v případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;

•      právo vznést námitku (dle čl. 21 Nařízení) – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce;

•      právo podat stížnost (dle čl. 77 Nařízení) – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz .

Svoje práva můžete uplatnit zasláním požadavku na e-mailovou adresu triatlonse@triatlon.cz nebo telefonicky na telefonní číslo +420 724 110 312, nebo formou písemné žádosti zaslané na
naší korespondenční adresu Česká triatlonová asociace, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6.

Přílohy