Níže naleznete výňatek z šetření Rady ČTA ze dne 25.1.2017, ve věci napadení rozhodčího ze strany závodníka na ČP v dlouhém triatlonu v Doksech, 11.9.2016:

Rada ČTA dne 25.1.2017 projednala fyzické napadení rozhodčího ČTA na ČP v dlouhém triatlonu v Doksech, 11.9.2016. Agresorem byl závodník Lukáš Erben, rok nar. 1982, s níže uvedeným rozhodnutím:

Rozhodnutí:
I. Rada ČTA ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 Disciplinárního řádu ČTA zakazuje účast Lukáše Erbena, rok nar. 1982 na všech akcích pořádaných ČTA a členy ČTA.
II. Zákaz dle výroku I. lze přezkoumat nejdříve po uplynutí 10 let.
III. Rada ČTA ukládá sekretariátu ČTA informovat o výrocích I. a II. pořadatele sportovních akcí v České republice i zahraničí.
Odůvodnění:
Dokazování provedené orgány činnými v trestním řízení, tedy výpovědi pachatele, poškozeného, svědků a lékařské zprávy, dostatečně odůvodňují závěr, že Lukáš Erben napadl rozhodčího v průběhu závodu Českého poháru v dlouhém triatlonu dne 11.9.2016.
Tímto svým jednáním naplnil skutkovou podstatu nejzávažnějšího přestupku disciplinárního řádu ČTA, tedy dle čl. 20, neboť fyzicky napadl jiného při závodech. Disciplinární komise ČTA rozhodla dne 23.11.2016, že Lukáš Erben není členem ČTA. S ohledem na to se na Lukáše Erbena neuplatní řízení a tresty dle disciplinárního řádu, a uplatní se jen čl. 2 odst. 3 disciplinárního řádu ČTA, který radě ČTA umožňuje a) zakázat účast na všech nebo některých akcích pořádaných členy ČTA a b) zakázat získání členství v ČTA.
Rada ČTA na základě tohoto ustanovení rozhodla ve smyslu písm. a) citovaného ustanovení zakázala Lukášovi Erbenovi účast na všech akcích pořádaných ČTA a členy ČTA. Rada ČTA při tom vzala v úvahu to, že jde o opakované napadení rozhodčího a že násilí dosáhlo značného stupně, když probíhalo proti člověku, který se už nijak nebránil (ležel na zemi).
Toto trestní opatření je především ochranou rozhodčích, pořadatelů a závodníků, tak aby se předešlo dalším konfliktům, které by vyvolal Lukáš Erben.

Rada ČTA ve svém usnesení projevila určitou možnost přezkoumat své rozhodnutí po uplynutí 10 let, a to za podmínky, že se Lukáš Erben v mezidobí napraví.

Informace byla k aplikaci zaslána pořadatelům závodů pod hlavičkou ČTA.

-ab-