Revizní komise ČTA a Rozhodčí komise ČTA obdržely dne 6. ledna 2022 a 2. ledna 2022 od pana Radka Eliáše a pana Martina Hotového podněty k prošetření několika událostí. Komise si k tomuto vyžádaly nezbytnou dokumentaci a vyhotovily závěrečné zprávy.

Revizní komise ČTA se zabývala těmito podněty pana R. Eliáše:

 1. Výběrové řízení na trenéra juniorské reprezentace v roce 2020
 2. Výběrové řízení na asistenta trenéra pro juniorskou reprezentaci 2021
 3. Výběrové řízení na IT systém pro ČTA
 4. Kontrola plnění smlouvy na IS ČTA
  a. Nedodržení termínu spuštění IS
 5. Reakce na článek p. Jaromíra Horáka k publikaci na ORGSU.COM ver. 1

Při svém šetření došla k těmto závěrům:

ad 1.

RK ČTA konstatuje, že pro výběrové řízení (dále jen „VŘ“) na pracovní pozice není zpracován a vydán zavazující vnitřní předpis. Postup Rady ČTA při zajištění VŘ nebyl tedy v rozporu z žádným z vnitřních předpisů. RK ČTA neshledává pochybení v rozhodnutí předsedy rady ČTA při zrušení VŘ.

ad 2.

RK ČTA konstatuje, že pro VŘ na pracovní pozice není zpracován a vydán zavazující vnitřní předpis, který by byl plně závazný pro radu ČTA a výběrové komise. Postup Rady ČTA při zajištění VŘ nebyl tedy v rozporu z žádným z vnitřních předpisů. RK ČTA neshledává zásadní pochybení v práci výběrové komise a rozhodnutí předsedy rady ČTA obsazení pozic smluvních zaměstnanců. Jedinou připomínkou je udělení výjimky požadavku II. trenérské třídy, zda zde nedošlo k diskriminaci. K tomuto bylo vyžádáno upřesnění ze strany předsedy ČTA, přikládám odpověď:

„Před přihlášením se na možnost přihlásit se i bez splnění požadavku II. trenérské třídy se dotazovali dva zájemci a těm bylo sděleno, že mohou zaslat přihlášku a dle rozhodnutí komise budou do VŘ zařazeni. Výjimky byly schváleny na základě rozhodnutí komise, a tedy došlo k zařazení těchto do VŘ. Do VŘ tak byli zařazeni oba dva uchazeči a jeden byl nakonec vybrán na základě rozhodnutí komise.“

ad 3.

RK ČTA neshledává pochybení Rady ČTA ani předsedy Rady ČTA v níže uvedených bodech:

 • a) pověření k vypsání VOS na IS ČTA,
 • b) kvalita a zpracování zadávací dokumentace,
 • c) transparentnost VOS,
 • d) zapracování podmínky na počet let působení uchazeče na trhu,
 • e) vyloučení společnosti Software 42 s.r.o.

ad 4.

RK ČTA připouští, že důvod nespuštění informačního systému (dále jen „IS“) je na straně ČTA. Neposkytnutí dat a to především rozsáhlé databáze závodníků jak registrovaných členů ČTA, tak evidovaných členů (dále uživatele IS) je de facto znemožnění přihlášení uživatele IS jak pro náhled, tak pro případné přihlášení k závodu.

RK ČTA důrazně doporučuje Radě ČTA zajistit neodkladné předání dat společnosti GLOBTECH s.r.o., vyžádání podrobného implementačního harmonogramu včetně provedení funkčních a zátěžových testů tak, aby byl nový IS spuštěn v co nejkratším čase.

RK ČTA chápe, že se vedení ČTA potýká se složitou právní situaci ohledně předání dat společnosti GLOBTECH, přesto RK ČTA poukazuje na nedostatečnou přípravu implementace nového IS, především na včasné zajištění dat tak, aby byl IS ČTA spuštěn k původnímu termínu 1.1.2022.

ad 5.

Vzhledem k tomu, že daný text byl rozeslán na neznámý počet registrovaných klubů ČTA, dává tímto RK ČTA podnět Radě ČTA předložit text s názvem: „pracovní text, který je cílově určen k publikaci na ORGSU.COM ver. 1.“ právní kanceláři pro posouzení, zda daný text nepoškozuje dobré jméno ČTA vůči svým registrovaným členům, státní správě a obchodním partnerům.

Kompletní zpráva Revizní komise ČTA je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu České triatlonové asociace.

Rozhodčí komise ČTA se zabývala těmito podněty pana M. Hotového:

 1. usnesení valné hromady 2021 ze Zlína a jeho soulad s tím, co bylo na valné hromadě diskutováno: organizační schéma ČTA,
 2. organizace výběrových řízení na funkce ve sportovní sekci ČTA,
 3. dodržení podmínek konání valné hromady 2021 ze Zlína ve smyslu ustanovení článku 4.7. manuálu jednacího řádu VH, konkrétně pořízení zvukového či zvukově-obrazového záznamu z jednání VH.

Při svém šetření došla k těmto závěrům:

ad 1.

Program jednání valné hromady České triatlonové asociace, konané dne 6. listopadu 2021 v Kongresovém centru Zlín, nám T.G. Masaryka 5556, Zlín od 9:30 hodin byl určen návrhem programu uvedeným v pozvánce na valnou hromadu, respektive v oznámení svolání valné hromady. Program VH v navržené podobě byl schválen usnesením VH. Součástí schváleného programu nebyl samostatný bod jednání „organizační schéma ČTA“. VH tedy nebyla oprávněna rozhodovat o organizačním schématu ČTA, respektive přijímat o této otázce žádné usnesení.

ad 2.

RoK se zabývala na základě upřesnění podnětu ze strany Rady ČTA výběrovými řízeními na pozice ve sportovní sekci ČTA, realizovanými v letech 2020 a 2021. RoK konstatuje, že ČTA, resp. Rada ČTA není při obsazování pracovních pozic formou „výběrového řízení“ vázána předpisy ČTA upravujícími specifický postup při výběrovém řízení. Výběr uchazeče o pracovní pozici, funkci ve sportovní sekci, nepodléhá formální regulaci výběrových kritérií, způsobu zveřejnění apod. předpisy ČTA. Výběrem kandidáta, který nesplňoval některé/a z kritérií neporušila Rada ČTA předpisy ČTA.

ad 3.

Dle vyjádření Rady ČTA nebyl v rozporu s jednacím řádem VH pořízen z jednání VH zvukový ani obrazový záznam. RoK proto konstatuje pochybení při organizačním zajištění průběhu VH ČTA 2021 ve Zlíně. Současně doporučuje pro konání následujících VH ČTA tuto povinnost buď z jednacího řádu vypustit, nebo zajistit jeho pořízení.

Kompletní zpráva Rozhodčí komise ČTA je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu České triatlonové asociace.