Zadavatel vydává v rámci výše uvedené veřejné zakázky toto rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení za použití § 127, odst. 2), písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále „ZZVZ“).

Česká triatlonová asociace, jakožto „Zadavatel“ rozhodla o zrušení zadávacího řízení s ohledem na skutečnost, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

 

Zadávací řízení bude obnoveno po odstranění závad na straně zadavatele.

 

-ab-