Sportovní komise na svém jednání dne 16.2.2023 schválila dokument Reprezentační výběry 2023 – DOROST a JUNIOŘI, který shrnuje a určuje pravidla a postupy pro rozřazení/zařazení sportovců těchto kategorií do širšího výběru ČTA.

Impulsem a důvodem pro přípravu a vytvoření těchto pravidel byla snaha o zavedení objektivního přístupu k posuzování výkonnosti mladých sportovců, s ohledem nejen na jejich aktuální závodní výsledkovost, ale také s ohledem na jejich výkonnostní potenciál a perspektivu sportovního růstu a vývoje.

Doposud byl totiž tento systém nepřehledný, resp. nebyl vůbec nastaven, takže sportovci ani jejich trenéři nevěděli, podle jakého klíče a za jakých podmínek mohou být na akce ČTA zváni a nominováni. Tento systém nemá vliv na nominace na nejdůležitější soutěže (MED, MEJ, MSJ), které se řídí schválenými Nominačními kritérii.

Základem celého systému je ranking/pořadí sportovců, který je sestaven na základě bodového hodnocení každého sportovce. Toto bodové hodnocení je složeno ze dvou základních parametrů:

1.      bodové ohodnocení měřených výkonů v běhu a v plavání,

2.      bonusy za výsledky v závodech a soutěžích.

Bodové ohodnocení měřených výkonů je uzpůsobeno pro jednotlivé věkové skupiny, aby bylo možno vyhodnocovat výkony s ohledem na aktuální věk sportovce.

Celý systém (disciplíny, způsob dokladování, … apod.) je detailněji vysvětlen ve schváleném dokumentu.

Širší výběr ČTA by mělo tvořit 50 sportovců (25 ŽENY, 25 MUŽI), kteří budou nejvýše postavení v žebříčku. Tito sportovci budou přednostně vybíráni a zváni na přípravné a soutěžní akce ČTA. Samozřejmě, tento výběr je poměrně široký a kapacitní možnosti (a limitní omezení pro přihlašování na soutěže typu EPJ) umožní účast vždy jen omezenému počtu sportovců. Při nominacích na akce ČTA se bude vycházet z pořadí v rankingu, takže osloveni budou nejdříve sportovci nejvýše postavení v žebříčku. V případě jejich odmítnutí, nemoci apod., budou postupně oslovování další sportovci v žebříčku až do naplnění kapacit akce.

Širší záběr žebříčku však umožňuje sledovat více sportovců s potenciálem výkonnostního růstu. Dalším přínosem pro tyto sportovce je jejich přednostní účast na centrálních testovacích a kontrolních srazech výběrů ČTA.

Ranking samozřejmě není uzavřený, ale bude průběžně aktualizován na základě nových výkonů a výsledků v soutěžích. První ucelený žebříček bude zpracován po závodě ČP v aquatlonu ve Zlíně a následně bude uveřejněn na stránkách triatlon.cz.

Pro ČTA, a samozřejmě i pro sportovce a jejich trenéry, tento systém znamená relativně nový pohled na posuzování sportovní výkonnosti. Nicméně, z pohledu světového triatlonu se nejedná o nic nového a revolučního. Podobný systém využívají nejvyspělejší triatlonové země, jako je Francie, Velká Británie a další. Pro naše podmínky byl systém modifikován a přizpůsoben.

Záměrem určitě není jakkoliv omezit nebo znevýhodnit výsledkově úspěšné sportovce, ale naopak zamezit tomu, aby byli opomenuti a předem ze systému vyřazeni sportovci, kteří třeba vzhledem k věku, pomalejšímu fyzickému vývoji, menším zkušenostem apod. zatím nemohou konkurovat svým vrstevníkům v soutěžích, ale jejich dispozice a výkonnost v individuálních disciplínách umožňují další výkonnostní růst a rozvoj.

Pro rok 2023 se jedná o přechodné období, kdy jde především o to, získat vstupní data a údaje. Pro další období již bude možno pracovat s letošními údaji a zkušenostmi. Prioritou bude organizovat pro členy širšího výběru testy centrálně a v součinnosti s kluby získávat tato data i od dalších sportovců, aby bylo možno pravidelně a dlouhodobě sledovat výkonnostní rozvoj mladých triatlonistů. Záměrem je postupně zařadit do testovacího bloku i cyklistiku, ale primární je zajistit možnost jejího objektivního měření a vyhodnocení.