Ve čtvrtek 25. listopadu jsem měl tu čest přivítat v našich strahovských kancelářích pana Filipa Neussera, předsedu Národní sportovní agentury. Při formálně neformálním setkání jsme spolu diskutovali o řadě otázek, týkajících se nejbližší i vzdálenější budoucnosti podpory sportu, o roli NSA v tomto procesu a samozřejmě o sportu obecně.

Pro přípravu plánů na další sezónu jsou tyto informace klíčové, protože vzhledem k  rozpočtovému provizoriu je potřeba být připraven na různé eventuality.

Projednávali jsme aktuálně dokončované vyúčtování dotací za rok 2021 a výhled na rok 2022, včetně specifických položek na materiálně technické vybavení a VSA (významné sportovní akce). Pan předseda vyjádřil přesvědčení, že rozpočet na sport by se krátit neměl, naopak je snahou získat pro programy Talent a Repre větší podporu.

Z nastíněného pohledu dotací jsme řešili možnosti realizace návrhu ČTA na to, aby se dotace nedělily na jednotlivé programy Talent, Repre a Podpora činnosti, ale aby bylo možno kumulovat toto vše do jednoho celku a na každém svazu pak nechat nastavení dělení pomocí vnitřních mechanismů a priorit spolků v konkrétním období a dle specifických potřeb (např. před OH, po OH, závody, nábory, projekty).

Panu předsedovi jsem při té příležitosti představil připravované novinky v programu největší triatlonové události u nás, závodu SP v Karlových Varech. Pořadatelé chystají oživení soutěží novou formou závodu, který by měl nyní nově celý probíhat přímo v centru města, s plaváním v řece Teplé. Informoval jsem ho i o tom, že tyto plánované změny a novinky velmi uvítala a ocenila paní Marisol Casado, prezidentka organizace World Triathlon, která letošnímu závodu ve Varech přihlížela osobně. Zde jsem informoval pana Neussera o různých otázkách triatlonu, které jsme s paní prezidentkou při osobním jednání ve Varech projednávali. Jako například nešťastné nastavení pravidel pro olympijský závod štafet, kdy start ve štafetě je umožněn pouze účastníkům individuálního OH závodu (z důvodu nenavýšení počtu účastníků pro triatlon), nebo případné zkracování olympijského individuálního závodu z OH distancí na sprint (zatím není v zájmu WT ani MOV). Dále jsme řešili případnou pomoc WT při vzdělávání našich trenérů, postavení ČTA z pohledu světových závodů v ČR (zde jsme velice kladně hodnoceni), vzrůstající angažovanost našich TD směrem k WT, rozvoj dalších našich činností atd. Byli jsme také pochváleni za nový brand (nové logo)! Je třeba s potěšením zmínit, že paní prezidentce se v Karlových Varech velmi líbilo i z mimopracovního pohledu.

Paní Marisol Casado v Karlových Varech

Z dalšího jednání s panem předsedou vyplynula celá řada dalších poznatků, které je do budoucna potřeba zohlednit. Pan Neusser například objasnil pravděpodobně nejen mediální budoucí inklinaci NSA ke kolektivním sportům. Zde mne ubezpečil, že individuální sporty kráceny nebudou a podpora pro kolektivní sporty se bude hledat nad rámec stávajícího. Z pohledu hodnocení úspěšnosti bude zásadním měřítkem postavení jednotlivých (olympijských) sportů právě v soutěžích OH a v dalších celosvětových šampionátech a soutěžích. Z toho pro nás samozřejmě vyplývají do budoucna nové výzvy a úkoly!

Přesto, nebo spíše právě proto jsem si dovolil mu triatlon představit jako možný etalon a vzor individuálních sportů, a to vzhledem ke komplexnosti jeho zaměření a sportovně/společenské prestiži.

Probrali jsme novinky, týkající se Antidopingového výboru ČR (NSA je zřizovatelem ADV ČR) a trendy auditu dle WADA, kdy odvolacím orgánem k dopingovým přestupkům již nově nemusí být rozhodčí orgán spolku/svazu, ale orgán zřízený při NSA speciálně pro tento účel. Panu předsedovi jsem představil náš návrh na podporu VSA (významných sportovních akcí) i formou alokování financí pro ADV přímo pro účely provádění povinných (z rozhodnutí WT) dopingových kontrol při těchto akcích.

Na závěr schůzky jsem pana předsedu informoval o nejbližších plánech triatlonistů, o propagaci našeho sportu formou realizovaného filmového dokumentu o historii triatlonu, o edukačních materiálech a o připravovaných novinkách v koncepci a organizační struktuře České triatlonové asociace. A také o přihlášce ČTA za řádného člena Českého paralympijského výboru a účasti našich zástupců na připravované schůzi ČPV. Zde mne pan předseda požádal o naši aktivitu směřující ke konstruktivní pomoci nově se transformujícímu ČPV (stanovy, volby). ČTA se v tomto již aktivně angažuje.

Na rozloučenou jsem mu předal malý dárek v podobě publikace „40 let triatlonu“, který pan předseda velice ocenil.

 

Antonín Bauer

předseda Rady ČTA