ČTA sdružuje sportovní oddíly, kluby, tělovýchovné kolektivy, krajské triatlonové svazy, obchodní společnosti a další právnické a fyzické osob.

Členem ČTA se může stát jakákoliv právnická osoba splňující podmínky, bez ohledu na místo svého sídla, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov.

Člen ČTA, který je právnickou osobou, může být pouze:

  • sportovním klubem, jehož členy jsou členové ČTA, které jsou fyzickými osobami;
  •  zaměstnavatelem nejméně jednoho člena ČTA, který je fyzickou osobou;
  • krajským triatlonovým svazem, nebo jiným subjektem, který je zřízen v rámci daného kraje ČR s příslušnou krajskou působností v oblasti triatlonu.

Členství právnické osoby vzniká schválením členství Radou, a to na základě řádně vyplněné písemné přihlášky či elektronické přihlášky v IS ČTA.

Podmínkou vzniku členství právnické osoby je předložení úplného znění stanov či jiných obdobných zakladatelských dokumentů a doložení jmen členů svých statutárních orgánů, jakož i skutečností, na jejichž základě jsou statutární orgány oprávněny jejich jménem jednat.

Členové, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni předkládat ČTA i veškeré změny dokumentů dle článku, jakož i informovat ČTA o změnách členů svých statutárních orgánů. Tito členové zároveň souhlasí s tím, aby ČTA uveřejnila dokumenty dle článku a jména členů jejich statutárních orgánů.

Členové ČTA, kteří mají uhrazen členský příspěvek, mají právo využívat služeb poskytovaných ČTA, nebo prostřednictvím České triatlonové společnosti, s.r.o. a dalších smluvních partnerů, jakož i  využívat dalších výhod, které ČTA zajišťuje svým členům při nákupu určitého zboží a vybraných služeb.

Hlasovací práva na valné hromadě ČTA mají členové, kteří jsou právnickými osobami, mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání pozvánek na příslušnou valnou hromadu zaplaceny členské příspěvky na aktuální kalendářní rok i roky předcházející a jsou členy ČTA nejméně po dobu 6 měsíců. Každý takový člen má jeden hlas.

 

Přílohy